1 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อบรมส่งเสริมการแปรรูปสิ่งที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/82456

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนูนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ดำเนินการโครงการฝึกอบรมแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโก่งธนู เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการฝึกอบรมให้ประชาชนสามารถนำผักตบชวาที่ได้มาจากการร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดกำจัดผักตบชวา บริเวณแม่น้ำลพบุรีในเขตตำบลโก่งธนู ของชมรมคนริมน้ำตำบลโก่งธนู ซึ่งเหลือจากการทำปุ๋ยมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คน ตามแนวทาง”Change For Good” เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า